Ouvrage Chants Partitions Illustrations Extra Achat en ligne

Chants sacrés : De Vlaamse leeuw

Informations

Références : p.29 du Bitu Magnifique


Paroles (Version imprimable)

De Vlaamse leeuw

Commentaires

DateAuteurCommentaire
2011-10-15 00:21:10remyBedankt hé!
2004-08-31 17:31:46WebMasterDank u Joris
2004-02-04 10:13:52HugusDis, mon gars... (tss, quelle familiarité ;-)) nous avons à l'époque bien capté le message de ce brave internaute avec qui un de nous a d'ailleurs échangé quelques emails. C'est vrai que la version sur cette page n'est pas encore modifiée, mais c'est après tout celle qui est imprimée dans le Bitu Magnifique, et le commentaire online apporte déjà bien la correction nécessaire. Ceci dit, si quelqu'un pouvait m'aider à botter le cul de Belgacon pour obtenir une ligne ADSL digne de ce nom, ça m'aiderait à tenir le site à jour... Là, je n'ai carrément plus de tonalité depuis 2 jours...
2003-12-27 02:09:47Junk-MahylDites, les gars... il y a quelques mois (plus d'un an!) ce type a essyé de vous expliquer que votre version du Vlaamsche Leeuw n'est pas correcte... et il n'y a pas eu de réaction depuis...

Comprenez pas les néerlandais, ou quoi ; )))
2002-05-27 18:03:12Hier in twee keer het Wilhelmus:


Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet,
Den Vaderlant getrouwe
Blyf ick tot in den doot:
Een Prince van Oraengien
Ben ick vrij onverveert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert.

In Godes vrees te leven
Heb ick altyt betracht,
Daerom ben ick verdreven
Om Landt om Luyd ghebracht:
Maer God sal mij regeren
Als een goet Instrument,
Dat ick zal wederkeeren
In mijnen Regiment.

Lydt u myn Ondersaten
Die oprecht zyn van aert,
Godt sal u niet verlaten
Al zijt ghy nu beswaert:
Die vroom begheert te leven
Bidt Godt nacht ende dach,
Dat hy my cracht wil gheven
Dat ick u helpen mach.

Lyf en goet al te samen
Heb ick u niet verschoont,
Mijn broeders hooch van Namen
Hebbent u oock vertoont:
Graef Adolff is ghebleven
In Vriesland in den slaech,
Syn Siel int ewich Leven
Verwacht den Jongsten dach.

Edel en Hooch gheboren
Van Keyserlicken Stam:
Een Vorst des Rijcks vercoren
Als een vroom Christen man,
Voor Godes Woort ghepreesen
Heb ick vrij onversaecht,
Als een Helt sonder vreesen
Mijn edel bloet ghewaecht.

Mijn Schilt ende betrouwen
Sijt ghy, o Godt mijn Heer,
Op u soo wil ick bouwen
Verlaet mij nemmermeer:
Dat ick doch vroom mach blijven
V dienaer taller stondt,
Die Tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.

Van al die my beswaren,
End mijn Vervolghers zijn,
Mijn Godt wilt doch bewaren
Den trouwen dienaer dijn:
Dat sy my niet verrasschen
In haren boosen moet,
Haer handen niet en wasschen
In mijn onschuldich bloet.
2002-05-27 18:02:21 Als David moeste vluchten
Voor Saul den Tyran:
Soo heb ick moeten suchten
Met menich Edelman:
Maer Godt heeft hem verheven
Verlost uit alder noot,
Een Coninckrijk ghegheven
In Israel seer groot.

Na tsuer sal ick ontfanghen
Van Godt mijn Heer dat soet,
Daer na so doet verlanghen
Mijn Vorstelick ghemoet:
Dat is dat ick mach sterven
Met eeren in dat Velt,
Een eewich Rijck verwerven
Als een ghetrouwe Helt.

Niet doet my meer erbarmen
In mijnen wederspoet,
Dan dat men siet verarmen
Des Conincks Landen goet,
Dat v de Spaengiaerts crencken
O Edel Neerlandt soet,
Als ick daer aen ghedencke
Mijn Edel hert dat bloet.

Als een Prins op gheseten
Met mijner Heyres cracht,
Van den Tyran vermeten
Heb ick den Slach verwacht,
Die by Maestricht begraven
Bevreesde mijn ghewelt,
Mijn ruyters sach men draven.
Seer moedich door dat Velt.

Soo het den wille des Heeren
Op die tyt had gheweest,
Had ick gheern willen keeren
Van v dit swaer tempeest:
Maer de Heer van hier boven
Die alle dinck regeert.
Diemen altijd moet loven
En heeftet niet begheert.

Seer Christlick was ghedreven
Mijn Princelick ghemoet,
Stantvastich is ghebleven
Mijn hert in teghenspoet,
Den Heer heb ick ghebeden
Van mijnes herten gront,
Dat hy mijn saeck wil reden,
Mijn onschult doen bekant.

Oorlof mijn arme Schapen
Die zijt in grooten noot,
V Herder sal niet slapen
Al zijt ghy nu verstroyt:
Tot Godt wilt v begheven,
Syn heylsaem Woort neemt aen,
Als vrome Christen leven,
Tsal hier haest zijn ghedaen.

Voor Godt wil ick belijden
End zijner grooter Macht,
Dat ick tot gheenen tijden
Den Coninck heb veracht:
Dan dat ick Godt den Heere
Der hoochster Maiesteyt,
Heb moeten obedieren,
In der gherechticheyt.
2002-05-27 18:00:07JorisDe Vlaamse Leeuw

Karel Miry
Hippoliet van Peene

1. Zij zullen hem niet temmen
De fiere Vlaamse Leeuw,
Al dreigen zij zijn vrijheid
Met kluisters en geschreeuw.
Zij zullen hem niet temmen,
Zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen,
Zolang hij tanden heeft.

Refrain:
Zij zullen hem niet temmen
Zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen,
Zolang hij tanden heeft.

2. De tijd verslindt de steden,
Geen tronen blijven staan:
De legerbenden sneven,
Een volk zal niet vergaan.
De vijand trekt te velde,
Omringd van doodsgevaar.
Wij lachen met zijn woede,
De Vlaamse Leeuw is daar.

3. Hij strijdt nu duizend jaren,
Voor vrijheid, volk en God;
En nog zijn al zijn krachten
In al hun jeugdgenot.
Als zij hem macht'loos achten
En tergen met de strop,
Dan richt hij zich bedreigend
En vres'lijk voor hen op.

4. Wee hem, de onbezon'nen,
die vals en vol verraad,
De Vlaamse Leeuw komt strelen
en trouweloos hem slaat.
Geen enk'le handbeweging
die hij uit 't oog verliest:
En voelt hij zich getroffen,
hij stelt zijn maan en briest.

5. Het wraaksein is gegeven,
Hij is hun tergen moe;
Met vuur in't oog, met woede
Springt hij den vijand toe.
Hij scheurt, vernielt, verplettert,
Bedekt met bloed en slijk
En zegepralend grijnst hij
Op's vijands trillend lijk.2002-05-14 15:46:12Joris DaemsPardon dat ik hier even in het Nederlands een opmerking maak, maar de 4de en 5de strofes van de "Vlaamse Leeuw" hier op uw webstek zijn de 6de en de 14de strofe van het Wilhelmus, ons Nederlands Volkslied (en francais: l'hymne des Belges). Als u wilt kan ik u de volledige tekst van zowel het Wilhelmus als dat van de Vlaamse Leeuw doorsturen.
jorisdaems@hotmail.com

Vos commentaires...

Auteur
Commentaire
Antispam